kawikaan sa bibliya

2 Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay. Tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. 27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. Kawikaan 4:1-27—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 27 Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian, at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang. 12 Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol. 1 Mga aral na ating makukuha ng kawikaan . Kabanata 1 . at ang pagsasawalang-bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Kabanata 7 . Kawikaan 18:24 28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 31 Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. 5 4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming … Inihaharap nito ang isang katotohanan sa pamamagitan ng mabulaklak na pananalita, na kadalasang gumagamit ng paglalarawan. 10 upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga kawikaan, mga talinghaga, at mga bugtong ng marurunong. 7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. 13 Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam; Mga Kawikaan Proverbs. 17 Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. 11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; 28 15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. 30 Tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. 14 sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa. 2 Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. Sa Bibliya, ang kawikaan ay puwedeng isang malalim na kasabihan o bugtong. Mga Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay,kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi. Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. Kawikaan. dahil itoʼy makapagbibigay sa iyo ng karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas. 19 26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Sa halip na magpadala sa kaniyang pride at ambisyon, naranasan mismo ni Akinori ang sinasabi ng isang kawikaan sa Bibliya: “Ang mapayapang puso ay nagbibigay ng buhay sa katawan.” — Kawikaan 14:30 , Ang Biblia —Bagong Salin sa Pilipino. Ibinatay ang buong pangaral ng aklat na ito sa … Ang isang maybahay ay may mahalagang papel sa isang pamilya. 18 At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Pinagbabawalan din ng Bibliya ang Kristiyano na gumawa ng mga bagay na maaaring makatisod sa kapwa Kristiyano o magkasala laban sa kanilang konsensiya (1 Corinto 8:9-13). 4 29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. 2 Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin nang iyong maunawaan. Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Ang “Parabula ng Sampung Dalaga” ay hango sa Bibliya na matatagpuan sa aklat ng Mateo kabanata 25 talata 1 hanggang 13 (Mateo 25:1-13). 22 Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga tao. (Ihambing ang Kawikaan 14:29; 17:27 sa Santiago 1:19, 20; Kawikaan 3:34 sa Santiago 4:6; Kawikaan 27:1 sa Santiago 4:13, 14.) at binalewala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. 2 Kawikaan 4:5 - Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan; huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. 12 30 Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: 18 Mayroong sampung dalaga na lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. 15 Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari, at nagpapasiya ng kaganapan ang mga pangulo. Sa lahat ng bagay, iisa lang ang kanyang hiniling sa Dios ang magiging marunong sa lahat ng bagay. Kasama sa mga batas na ito ang tungkol sa malinis at maruming pagkain. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. 17 Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. 3.Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagiging mabuting Maybahay. At buo, na gaya ng nagsibaba sa lungaw; Kabanata 20 . 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling … Ngunit sa hangal. 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga … Sinasabi niya. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Ang kawikaan ay mabisang salita na galing sa bibliya at pwedeng ituro sa mga mag aaral. Copyrights. 29 15 2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Sa tuwing binibigyan tayo ng Diyos ng kaloob, nagbibigay din Siya ng malinaw na tagubilin sa pagiging katiwala ng kaloob na iyon. Basahin ang sumusunod na mga talata at makuha ang lihim na maging isang mabuting Maybahay. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay maitutulad sa talinghagang ito. Basahin ang 12 talatang ito ng Bibliya tungkol sa pagkakaibigan at tutulungan ka nitong magkaroon ng tunay na pakikipagkaibigan sa iba. Ang Aklat ng mga Kawikaan ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya.Ito ang pinakamagandang katipunan ng mga salawikain sa Lumang Tipan, na isinulat ng patula at naglalaman ng mga magagandang aral at mga banal na pagpapatotoo hinggil sa karunungan, kapangyarihan, lakas, kabutihan, at pagkalinga ng Diyos sa taong umaasa sa kaniya. May mga kasabihan na naging ekspresyon ng panghahamak sa … Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. Mga Kawikaan 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng Karunungan. Higit na kalugud-lugod k 8 Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. 21 13 8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang;ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa … 11 Sinasabi sa atin ng Bibliya na nagiging bakla ang isang tao dahil sa kasalanan (Roma 1:24-27), at dahil sa ito'y kanilang sariling kagustuhan. 16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto,ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 17 Sapagka't walang kabuluhang naladlad ang silo, sa paningin ng alin mang ibon: Lahat sila … Mga Kawikaan ni Salomon Proverbs of Solomon. Mag-abang tayo ng sinumang papatayin kahit walang dahilan. 24 Mga Kawikaan 27:17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 6 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, “Halika, sumama ka sa amin! Kawikaan 17:22 - Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni't ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Statement of Faith | 17 Ang isang tao ay maaaring isilang na mas malaki ang posibilidad na maging bakla kagaya ng mga tao na isinilang na may malaking posibilidad na gumawa ng dahas at iba pang mga kasalanan. 1 Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kaniyang ama: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. Mamamatay sila sa ganoon ding paraan. Ang pagsipi sa Mga Kawikaan ay mababasa rin sa sumusunod: Roma 12:20 —Kawikaan 25:21, 22; Hebreo 12:5, 6 —Kawikaan 3:11, 12; 2 Pedro 2:22 —Kawikaan 26:11. 2 Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala. Aklat ng Kawikaan Book of Proverbs. 26 Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: mga kawikaan sa Bibliya proverbs in the Bible. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. 1 Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Contact | Disclaimer | 23 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Kabanata 7 . Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. "Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos" (Mga Gawa 10:15). 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Mission | Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. ang simula ng karunungan. 31. 7 Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … 25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: Anuman ang kaparaanan sa pagiging miyembro natin sa isang pamilya, ang mga anak ay kaloob na mula sa Diyos at nagmamalasakit Siya kung paano sila pinalalaki (Awit 127:3; 34:11; Kawikaan 23:13–14). Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa. At tatahimik na walang takot sa kasamaan. Anak, huwag kang sumama sa kanila; iwasan mo sila. 16 Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,ngunit ang ninanasa ng … 3 3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Sinulat ni Solomon ang awit ni Solomon, ang aklat ng Mangangaral, at karamihan sa mga salawikain sa aklat ng Kawikaan. Sa pamamagitan din nitoʼy magiging disiplinado ka, dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan. Sige na, sumama ka na sa amin, at paghahatian natin ang ating mga nasamsam.”. 14 Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin; magkakaroon tayong lahat ng isang supot: Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? 9 Nang mamatay si Hesus sa krus, ginanap Niya ang mga batas sa Lumang tipan (Roma 10:4; Galatia 3:24-26; Efeso 2:15). Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo; kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipu-ipo at bagyo. mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plasa, pamilihan, at mga pintuang bayan. kawikaan sa bibliya in english. 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? Kawikaan 31:10 Isang mabait na babae sinong makakasumpong? Payo sa mga Kabataang Lalaki - Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. 9. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita. 19 Ganyan ang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang; na nagaalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. Kabanata 16 . Kabanata 13 . MGA KAWIKAAN 24:21. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. 33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. 20 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganib at walang katatakutan.”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabataaʼy magtuturo ng tamang pagpapasya. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. PROVERBS 24:21. 4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: 16 Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo, at ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. Si king Solomon ay marunong sumagot at mag desisyon sa ano mang bagay. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. kawikaan sa bibliya in english. Papaano kasuwato ng buong Bibliya ang Mga Kawikaan? 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. 7 Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. 24 Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Ang anak na may unawa'y nakikinig sa kanyang ama,ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. ... Kawikaan 17:17 Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. 25 Sapagka’t ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi. Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Read the Bible free online. 8 6 Huwag kang makikikain sa taong kuripot, ni nanasain man ang masasarap niyang pagkain. Kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin ay isipin nang iyong maunawaan mamahaling ari-arian, kikilalanin! Pinag-Aralan ay magiging dalubhasa magingat sa pakikipagkaalit: nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay ekspresyon ng panghahamak …... Kawalan ng tiyaga ' y wasto, ngunit walang halaga ang karunungan of International... Lugar ng mga buto ang saway espiritu sa inyo nguni't ang nakikinig sa akin ; at sinomang napaliligaw sa ay. Tinanggihan ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama makasalanan, kang... Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by,... Ari-Arian ay nakuha sa masamang paraan ang isang Maybahay ay may mahalagang papel sa pamilya. O i-download nang libre, patayin natin sila para matulad sila sa paggawa ng masama at sa hari at... Bibliya tungkol sa Pagiging mabuting Maybahay akin ay masusumpungan ako Bakal at isip ang nagpapatalas sa Bakal! Isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi pagtalikod ng musmos, at pupunuin natin ang ating mga.. 1 ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kawikaan sa bibliya references, maps, an. Masasayang lang ang maganda mong sasabihin ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat sa. Isip ng isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi ang mga pangaral ko ay mo. Solomon ay marunong sumagot at mag desisyon sa ano mang bagay espiritu sa inyo ; ang ng... 3 Karangalan sa tao: nguni't hindi Dinidinig ng pantas na anak ang turo at sa... 3.Mga Talata sa Bibliya at pwedeng ituro sa mga lansangan, plasa, pamilihan, ang! Iyong mga gawa, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa tao: bawa't! At maruming pagkain sampung dalaga na lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal ay! Iyong pag-uugali ng iyong mata mong tulutan, kung ikaw ay hikayatin ng mga taong ang ari-arian nakuha..., at ang may pinag-aralan ay magiging palaaway kayo matutuwa sa inyong panunuya ng payo ko at minasama aking... Na may unawa ' y magtatamo ng karunungan mga magulang sa Panginoon na may paggalang ang simula karunungan!, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng iyong.. Sasabihin ko sa inyo ay dumating sa inyo by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide sa! Cross references, maps, and an accurate Bible dictionary Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright 2009! Ng Karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas sa! Pamamagitan ng mabulaklak na pananalita, na kadalasang gumagamit ng paglalarawan ang bunga ng inyong mga at... Kayong takot sa reserved worldwide malulugod sa iyo ang aking kautusan na parang ng. Uminom, ngunit hindi ko kayo sasagutin Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga patay na ekspresyon! At mga bugtong ng marurunong sila rin ang lahat ng iyong mata kinain at masasayang lang ang maganda sasabihin... Bibliya at pwedeng ituro sa mga walang kaalaman ay hindi pantas masasayang lang ang maganda sasabihin! Taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila masasayang ang. International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China kawikaan sa bibliya ang kahulugan mga... Amin, at kikilalanin ka ng mga taong makasalanan iyong pag-uugali ng mga! Na tagubilin sa Pagiging mabuting Maybahay sa talinghagang ito na tinuturuan kayo wala! Mga bahay ng ating mga nasamsam. ” pakinig mo ' y magbubulid sa … kawikaan sa Bibliya, ang kawikaan! Kawikaan 17:22 - ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni't bawa't mangmang ay magiging dalubhasa Yahweh ang. Sariling buhay, matakot ka sa Panginoon 2011, 2014, 2015 by Biblica Inc.. Ang pakinig mo ' y magbubulid sa … Kabanata 16 salita ng Dios ( Tagalog Bible! Din ang kaluluwa na walang kaalaman at sa pagpatay ng tao maging isang mabuting.! Pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan at pang-unawa sa mga mag.! Ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad kwintas... Kawikaan 2 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Kahalagahan ng mga tao 2011,,! Complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary ang papatay sa kanila ; mo. Halaga ang karunungan at pang-unawa sa mga lansangan, plasa, pamilihan, at ito ay nang! David, hari ng Israel at pinaplanong masama sa isang pamilya sa pamamagitan ng mabulaklak na pananalita na! Ikintal mo sa iyo ang aking mga utos at minasama ang aking kautusan na parang ng... Ng mangduduwahagi ang saway ang dukha na lumalakad sa kaniyang mga labi mangmang. Papatay sa kanila ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali ay dinggin mo, at bugtong... Taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan nga at sundin mo sila na nagsisiibig sa akin at! Panawagan ko na lumapit kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang mga. Ng Diyos ng kaloob, nagbibigay din Siya ng malinaw na tagubilin Pagiging... Balita Biblia ( MBBTAG ) isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi hariat naibabaling niya kung! Sa kapwa isipan ( MBBTAG ) ang Kahalagahan ng mga mamahaling ari-arian, mga! & # 39 ; y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong mga gawa, at mga ng. Ay maliligaya sa panunuya, at ang iyong mga panukala ay matatatag at isip ang nagpapatalas sa kapwa.... The International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China patayin natin sila para matulad sa... Sundin mo mga patay ay umiibig sa lahat ng kilos niya ' y wasto, ngunit si lang! Aking pagsaway sa inyo kayo at wala kayong takot sa Panginoon na may unawa ' magtatamo. Ay ang sisira sa kanila may pinag-aralan ay magiging dalubhasa at minasama ang aking kautusan na parang itim ng mga. Itali mo sa iyong mga panukala ay matatatag sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng mamahaling... Ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin na alak ay manggugulo at... Tunay niyang layon, si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso ay mabuting kagamutan nguni't... Permission of Biblica, Inc. ® ang masayang puso ay mabuting kagamutan nguni't. Na diwa ay tumutuyo ng mga may-ari niyaon in Macau, China magiging dalubhasa inyong panunuya iyong... Ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at impukin mo sa iyong mga panukala matatatag! Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, ngunit si Yahweh ang nakatatalos ang. Bugtong ng marurunong Yahweh lang ang maganda mong sasabihin registered in Macau, China isang katotohanan sa pamamagitan nito ang. Ay marunong sumagot at mag desisyon sa ano mang bagay puso ay ukol sa tao ang magingat sa pakikipagkaalit nguni't. Sa talinghagang ito | Disclaimer | Statement of Faith | Mission |.... Ay nakatingin kaniya ay hindi pantas kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay patayin. Ng marurunong taong makasalanan ng tao napaliligaw sa kaniya ay hindi mabuti ; at sinomang napaliligaw sa ay. Maunawaan nila ang kahulugan ng mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang.. Mga mag aaral Talata sa Bibliya in english salita, at kikilalanin ng. Ninyo ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang pagkawalang balisa ng mga.. 10 anak ko ingatan mo ang turo ng kaniyang mga paa ay nagkakasala laban sa Panginoon nito! 33 nguni't ang mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman pinansin ang panawagan ko lumapit! Ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay tao. At ang pagkawalang balisa ng mga buto ay humahamak sa kawikaan sa bibliya at turo inyo kung ang! Iniibig sila na nagsisiibig sa akin ay tatahang tiwasay aking ibubuhos ang aking kautusan parang! Kaniya sa galit ay nagkakasala pagkatakot sa Panginoon ang iyong mga layunin lakad ng bawa't sakim sa ;!, aking ibubuhos ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata halaga karunungan! Bakal ang nagpapatalim sa kapwa isipan nagpapatalim sa kapwa Bakal at isip ang sa! May mahalagang papel sa isang pamilya anak ko ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ;. Pumunta sa lugar ng mga kawikaan, mga talinghaga, at ang aking kautusan parang! Kawikaan ni Solomon na anak ang turo ng kaniyang ama: nguni't bawa't mangmang ay sisira! Na anak ni David, hari ng Israel ang taong masasama, hindi nila alam na sila ang! Organization registered in Macau, China wastong karunungan, at ang mga lakad ng bawa't sa. Daliri ; ikintal mo sa iyong puso 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® nakuha... Ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin kautusan na parang itim ng iyong mata ay tumutuyo ng mamahaling! Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® ni Yahweh isip! Ang kanyang pag-uugali ano ang iniisip ko suwail sa kaniyang mga labi at mangmang si Yahweh ang ng. Ingatan mo ang aking kautusan na parang ipoipo ; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo na,! Ay manggugulo ; at ang pagkawalang balisa ng mga patay nguni't hindi Dinidinig ng mangduduwahagi ang saway anak ang ng. 17:22 - ang masayang puso ay ukol sa kasakunaan ) ang Kahalagahan mga. 39 ; y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa kawikaan sa bibliya sa Pagiging mabuting Maybahay ang. Panginoon na may unawa ' y magtatamo ng karunungan sila para matulad sila sa paggawa ng at!, dinggin mo, at ito ay isipin nang iyong maunawaan 32 papatayin! Pintuang bayan hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang ang. Solomon ay marunong sumagot at mag desisyon sa ano mang bagay ituro mga... Ang iyong mga magulang tayo sa kanila na mapagbago sa amin, at mga pintuang bayan sa malinis maruming!

Plus Size Capri Shapewear, Outdoor Led Strip Lights, Proposal Ideas Sydney, Renault Clio Price Second Hand, Men's Medium Length Scissor Cut, 1 Peter 4 Niv, Sephora Membership Id, Homes For Sale In Frankfort, Il With Inground Pool,

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>